İLKELERİMİZ


  • Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, dünya ile entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, ulusuna, ulusal değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmek,
  • Eğitim sistemini, bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenlemek,
  • Bireyin çok yönlü gelişimini gözetip, onun bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıp geliştirmek,
  • Eğitim ortamını, bireyin "yaparak, yaşayarak öğrenme"sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
  • Anaokulundan ortaöğretimin sonuna dek, eğitimde "tam öğrenme" modelini uygulamak,
  • Anaokulu, ilkokul ve Ortaokulda, eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliğini sağlamak,
  • Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
  • Öğrenmeyi, bireyin kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,
  • Okul ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencileri yararlı hobiler edinmeye özendirmek,
  • Eğitirken düşündürmek, düşünürken öğretmek, öğrenirken üretmek, üretirken eğlendirmektir.